Menu

Zariadenie opatrovateľskej služby

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,

Sládkovičova 22, 080 01  Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01  Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby

v Dome sv. Kozmu a Damiána zariadenie opatrovateľskej služby/7 PSS

v roku 2019

Ekonomicky oprávnené náklady EUR
Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania 65 919,98
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom 23 460,55
Tuzemské cestovné náhrady  
Výdavky na energie, vodu a komunikáciu 4 094,01
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 10 823,31
Dopravné  
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 572,50
Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
Výdavky na služby 3 376,29
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN 1 618,36
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2019 109 865,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na rok 15 695,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň 43,00