Menu

Láskavé ruky

Občianske združenie LÁSKAVÉ RUKY vzniklo v roku 2002. Založili ho ľudia dobrej vôle, ktorí sa chcú zapájať do starostlivosti o seniorov a byť nápomocní rozvoju a podpore dobrého diela. Hlavný cieľ združenia je podpora občianskeho snaženia smerujúceho k rozvoju sociálnych služieb, najmä k zvýšenej starostlivosti o ľudí vyšších vekových skupín so súčasným postihom zdravia a k zlepšovaniu kvality ich života prednostne pre prijímateľov sociálnych služieb v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove. Ďalej je to utváranie vhodných podmienok k zabezpečovaniu všestrannej starostlivosti o telesné zdravie a duchovné hodnoty ľudí, ktorí sú na to odkázaní, rozvíjanie pomoci ľuďom s chronickými chorobami a zvyšovanie kvality ich života. Tieto aktivity sú realizované viacerými spôsobmi a to cez aktívnu účasť v rôznych projektoch, ale hlavne vypomáhanie formou dobrovoľníckej činnosti pri senioroch so špeciálnymi potrebami.  Už v roku 2003 po prvotných skúsenostiach z ročnej praxe pôsobenia občianskeho združenia LÁSKAVÉ RUKY sa vykryštalizovala ďalšia významná potreba, a to si vyžiadalo doplnenie hlavého zámeru: „Združenie bude na dosiahnutie svojich cieľov využívať aj činnosť publikačnú, osvetovú, informačnú, vzdelávaciu, výchovnú a bude môcť poskytovať aj praktickú výučbu.“ Štatutárnym zástupcom  združenia je Mgr. Mária Rindošová