Menu

Domov sociálnej služby

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,

Sládkovičova 22, 080 01 Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01 Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby

v Dome sv. Kozmu a Damiána domov sociálnej služby/1 PSS

v roku 2017

Ekonomicky oprávnené náklady

EUR

Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania

7 369,05

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom

2 575,16

Tuzemské cestovné náhrady

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu

463,06

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

1 306,30

Dopravné

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

36,84

Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výdavky na služby

208,77

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN

85,82

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

12 045,00

Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac

1 003,75

Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň

33,00