Menu

AKTÍVNA REHABILITÁCIA A KVALITA ŽIVOTA

NADÁCIA  EPH   Grantový program  Oporný bod 2022                         

Názov projektu: AKTÍVNA REHABILITÁCIA  A KVALITA  ŽIVOTA

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života seniorov s poruchou mobility, poskytovanie fyzioterapie a následne odbúranie sociálnej izolácie ako následku epidemických opatrení. Projekt bol zameraný na podporu inovatívnych prvkov a prístupov smerujúcich k aktivizácii seniorov a ľudí s telesným postihnutím v ZSS Dom sv. Kozmu a Damiána v Prešove, zabezpečenie zvýšenia kvality poskytovaných služieb a zvýšenie bezpečnosti prostredia starostlivosti o ťažko chorých imobilných ľudí – zlepšenie pohyblivosti klientov prostredníctvom aktívnej rehabilitácie na motomede a využívaním stropného zdvíhacieho zariadenia, ktoré bude nápomocné aj pre personál pri manipulácii s klientom. 

Stropné zdvíhacie zariadenie – multifunkčné zdvíhacie zariadenie, určené na manipuláciu s ťažko mobilným klientom: Každý systém je vybavený jednou pohonnou jednotkou (zdvíhacím motorom) s nabíjačkou a diaľkovým ovládaním. Výhodou stropného zdviháku oproti klasickým zdvihákom je práve možnosť vertikalizácie pacienta a možnosti nácviku chôdze a tiež využiteľnosť na celej ploche miestnosti, kde vďaka stropnému prevedeniu nie sú obmedzením bariéry v podobe nábytku. Samotná seniorská generácia svojimi aktivitami a prístupom k zmysluplnej práci môže prispieť k zmene vnímania procesu starnutia a staroby. Je potrebné poskytovať seniorom dostatočný priestor a podmienky k aktívnej účasti na vytváraní prostredia, ktoré ich obklopuje. 

Projekt má dlhodobý charakter. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie EPH Grantový program Oporný bod 2022.  Finančný dar bol použitý na pokrytie časti výdavkov na zakúpenie MOTOmedu Viva1 a zakúpenie a inštaláciu stropného zdvíhacieho zariadenia..

Prešov, 05.10.2022

pastedGraphic.png