Menu

Špecializované zariadenie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,

Sládkovičova 22, 080 01 Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01 Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby

v Dome sv. Kozmu a Damiána špecializované zariadenie/7PSS

v roku 2017

Ekonomicky oprávnené náklady

EUR

Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania

51 583,25

Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom

17 344,07

Tuzemské cestovné náhrady

Výdavky na energie, vodu a komunikáciu

3 741,06

Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov

9 144,15

Dopravné

Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov

257,89

Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia

Výdavky na služby

1 643,92

Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN

600,66

Odpisy hmotného a nehmotného majetku

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2017

84 315,00

Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac

1 003,75

Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň

33,00