Menu

Podmienky poskytovania ambulantnej formy starostlivosti

Podmienky poskytovania ambulantnej formy starostlivosti:

Službu dennej ambulantnej formy starostlivosti v špecializovanom zariadení (ďalej v texte ŠZ) a v domove sociálnych služieb (ďalej v texte DSS) poskytuje žiadateľom odkázaným na sociálnu službu v špecializovanom zariadení  a v domove sociálnych služieb so zaevidovanou žiadosťou v Evidencii žiadateľov o poskytovanie sociálnej služby v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove, ktorí spĺňajú podmienky na poskytovanie týchto druhov a foriem starostlivosti podľa zákona 448/2028 z. z. o sociálnych službách.  Záujemci si musia podať žiadosť o posúdenie odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby na Prešovskom samosprávnom kraji. S právoplatným posudkom a rozhodnutím si podajú ešte žiadosť na zabezpečenie poskytovania  tiež na PSK. 

Poskytovanie sociálnej služby ambulantnou formou starostlivosti sa neodporúča seniorom (ŠZ) a osobám mladším (ŠZ a DSS), ktorých by mohlo dochádzanie do zariadenia Dom sv. Kozmu a Damiána nadmerne fyzicky vyčerpávať, resp. tým, ktorým ich zdravotný stav nedovoľuje zúčastňovať sa aktivizačných a terapeutických programov. Taktiež nie je vhodný pre osoby, ktorým nevyhovuje celodenný pobyt v kolektíve. Ambulantná forma sociálnej služby sa poskytuje fyzickej osobe, ktorá dochádza, je sprevádzaná alebo je dopravovaná do miesta poskytovania sociálnej služby, ktorým je Dom sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove.