Menu

Ambulantná forma

SNPM-Kozma-a-Damian INFO Buletin

Od 1.1.2024 otvárame novú ambulantnú formu poskytovania sociálnych služieb v špecializovanom zariadení a v domove sociálnych služieb.

Ambulantná sociálna služba sa poskytuje počas pracovných dní v čase od 07.00 hod. maximálne do 16.30 hod.

Prínos pre klienta: 

– denný aktivizačný a terapeutický program (práca na hrnčiarskom kruhu, s hlinou a maľovanie keramiky, práca s textilom, kognitívny tréning, nácvik sebaobsluhy  a veľa iného)

– prechádzky, cvičenie v exteriérovom mobiliári, posedenia,  rozhovory v našom seniorparku;

– nadviazanie nových priateľstiev, výjazdy do spoločnosti, zapájanie sa do komunity, udržiavanie mentálnych a fyzických schopností, psychickej pohody;

– širšia miera socializácie ako v sterotypnom domácom prostredí, stretnutia s priateľmi; 

– zvýšenie kvality života, sebavedomia, sebaúcty;

– po skončení denného pobytu návrat do známeho domáceho prostredia. 

Prínos pre rodinu: 

– možnosť pokračovať v zamestnaní rodinného príslušníka;

– podpora rodinnej súdržnosti, zvýšenie vzájomnej úcty a pochopenia; 

– regenerácia síl opatrovateľa počas pracovných dní;

– zabezpečenie potrebných služieb a pomoci;

– oddialenie predčasného umiestnenia v pobytovom zariadení sociálnych služieb.

Ambulantná forma Špecializovaného zariadenia je určená pre osoby s demenciou, Alzheimerovou chorobou, parkinsonovou chorobou, sklerózou multiplex a v Domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba ambulantnou formou fyzickej osobe do dovŕšenia dôchodkového veku, ak je táto fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej – stupeň V.:            

 

 

 

 a) poskytuje sa

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby 

2.sociálne poradenstvo 

3. sociálnu rehabilitáciu

4. ošetrovateľskú starostlivosť

5. stravovanie – desiata, obed, olovrant

b) zabezpečuje  sa

1. pracovná  terapia 

2. záujmová činnosť 

V rámci ambulantnej formy špecializovaného zariadenia a domova sociálnych služieb poskytujeme:

 • ergo – terapeutické činnosti a aktivizačné programy
 • voľnočasové aktivity
 • nácvik komunikačných zručností, rozhovory individuálne a v komunite
 • reminiscenčnú terapiu
 • skupinovú a individuálnu fyzioterapiu, pohybovo – koncentračné cvičenia
 • nácvik sebaobslužných techník 
 • nácvik pamäťových, kognitívnych a prezentačných schopností
 • duchovnú službu cez slúženie sv. liturgií v našej kaplnke, duchovné aktivity, modlitby, duchovné sprevádzanie kňazom, rehoľnými sestrami a seminaristami
 • spoločenské  a kultúrne podujatia 
 • priestor pre odpočinok, stravovanie
 • dohľad nad užívaním liekov, hygienický dohľad
 • základné inštitucionálne a sociálne poradenstvo klientom a ich rodinným príslušníkom
 • poskytovanie podmienok pre zamedzenie osamelosti a ageizmu (termín označujúci stereotypizáciu a diskrimináciu ľudí staršieho veku)  v spoločnosti. 

Podmienky poskytovania ambulantnej formy starostlivosti: TU

Postup vybavenia žiadosti: TU