Menu

NADÁCIA SPP Opora 2022

Meno podporeného klienta:  Mária S

Cieľom projektu bolo zvýšenie kvality života seniorov s poruchou mobility, poskytovanie fyzioterapie a následne odbúranie sociálnej izolácie ako následku epidemických opatrení.           

Pre starších ľudí je veľmi dôležitý pravidelný pohyb, pretože riziko nič nerobenia alebo aj dlhého ležania je veľké a mnohoraké. Kvalita života seniorov často v priamej úmere súvisí s ich vitalitou a sebestačnosťou. Pri postupnom ubúdaní síl a motivácie pre samostatnosť, klesá aj samotná kvalita života seniora, ak sa mu nedostane primeranej pomoci.  Pre pani Máriu bolo hlavným cieľom zlepšenie pohyblivosti, čo by jej pomohlo byť viac sebestačná a  využívať voľný čas podľa svojich predstáv, čo najčastejšie chodievať na prechádzky do senior-parku, do mesta, do chrámu, na výlety do prírody. Čiastkové (krátkodobé) ciele klientky: aktívna rehabilitácia: každodenné cvičenie pomocou motomedu, spoločné rehabilitačné cvičenia s fyzioterapeutom, masáže končatín a chrbta; udržiavanie spoločenských kontaktov: stretnutia s priateľmi, prechádzky do mesta, do chrámu a návšteva kultúrnych podujatí; aktívna účasť pri rôznych akciách v zariadení a pomoc iným. 

Projekt má dlhodobý charakter. Projekt bol podporený z finančných prostriedkov Nadácie SPP Opora 2022.