Menu

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – revitalizácia kuchyne v zariadení sociálnych služieb

   

VÝZVA PREDSEDU PREŠOVSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre                                                            rok 2023 v zmysle VZN PSK č. 98/2023 o poskytovaní dotácií z vlastných príjmov Prešovského samosprávneho kraja

Názov projektu: 

Zvýšenie kvality poskytovaných služieb – revitalizácia kuchyne v zariadení sociálnych služieb 

Cieľ projektu:

zvýšenie kvality poskytovaných sociálnych služieb chceme zabezpečením revitalizácie materiálneho vybavenia kuchyne zariadenia sociálnych služieb Domu sv. Kozmu a Damiána. 

Týmto projektom sme s finančnou podporou PSK v rámci Výzvy predsedu PSK 2023 zrealizovali revitalizáciu kuchyne zariadenia sociálnych služieb. V Dome sv. Kozmu a Damiána máme vlastnú kuchyňu, v ktorej je zabezpečované celodenné stravovanie pre 21 prijímateľov soc. služieb (z toho je 7 v ZOS, 13 v ŠZ a 1 v DSS) a obedy pre zamestnancov. Z dôvodu opotrebovania materiálu bolo potrebné zakúpiť nové pracovné stoly, hrnce, tácky, taniere, príbory, misky, chladničku, mikrovlnu rúru a ručný ponorný mixér.

Dobre pripravená a materiálovo vhodne  vybavená prevádzka  je predpokladom pre odborne a  kvalitne vykonanú a s láskou preukázanú starostlivosť. 

Realizátori projektu:

  • PSK – VÝZVA PREDSEDU 2023 – Projekt je podporený z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja. 
  • Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie

Projekt má dlhodobý charakter.