Menu

Špecializované zariadenie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,

Sládkovičova 22, 080 01  Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01  Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby

v Dome sv. Kozmu a Damiána špecializované zariadenie/13PSS

v roku 2021

Ekonomicky oprávnené náklady EUR
Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania 139 322,44
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom 49 782,65
Tuzemské cestovné náhrady  
Výdavky na energie, vodu a komunikáciu 8 315,42
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 22 584,33
Dopravné  
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 279,40
Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
Výdavky na služby 5 401,69
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN 2 074,07
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 227 760,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na rok 17 520,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň 48,00