Menu

Domov sociálnej služby

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,
Sládkovičova 22, 080 01  Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01  Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby
v Dome sv. Kozmu a Damiána domov sociálnej služby/1 PSS
v roku 2018

Ekonomicky oprávnené náklady EUR
Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania 8 474,94
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom 2 867,08
Tuzemské cestovné náhrady
Výdavky na energie, vodu a komunikáciu 599,01
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 806,98
Dopravné
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 54,00
Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia
Výdavky na služby 270,00
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN 162,99
Odpisy hmotného a nehmotného majetku
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 14 235,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac 1 186,25
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň 39,00