Menu

Domov sociálnych služieb

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,

Sládkovičova 22, 080 01  Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01  Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby

v Dome sv. Kozmu a Damiána domov sociálnej služby/1 PSS

v roku 2021

Ekonomicky oprávnené náklady EUR
Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania 11 235,71
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom 3 565,53
Tuzemské cestovné náhrady  
Výdavky na energie, vodu a komunikáciu 807,55
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 1 281,70
Dopravné  
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 26,34
Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
Výdavky na služby 603,17
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN  
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2021 17 520,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac 17 520,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň 48,00