Menu

Špecializované zariadenie

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,

Sládkovičova 22, 080 01  Prešov

Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01  Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby

v Dome sv. Kozmu a Damiána špecializované zariadenie/13PSS

v roku 2020

Ekonomicky oprávnené náklady EUR
Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania 127 457,57
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom 46 132,89
Tuzemské cestovné náhrady  
Výdavky na energie, vodu a komunikáciu 8 840,31
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 21 627,53
Dopravné  
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 773,64
Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
Výdavky na služby 5 485,47
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN 3 792,59
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2020 214 110,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na rok 16 470,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň 45,00