Menu

Zariadenie opatrovateľskej služby

Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie,
Sládkovičova 22, 080 01  Prešov
Dom sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01  Prešov

Ekonomicky oprávnené náklady za poskytovanie sociálnej služby
v Dome sv. Kozmu a Damiána zariadenie opatrovateľskej služby/13 PSS
v roku 2018

Ekonomicky oprávnené náklady EUR
Mzdy a ostatné mzdové vyrovnania 105 089,08
Poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie a povinné príspevky na starobné dôchodkové sporenie, platené zamestnávateľom 35 508,55
Tuzemské cestovné náhrady  
Výdavky na energie, vodu a komunikáciu 7 429,99
Výdavky na materiál okrem reprezentačného vybavenia nových interiérov 27 871,47
Dopravné  
Výdavky na rutinnú a štandardnú údržbu okrem jednorázovej údržby objektov alebo ich častí a riešenia havarijných stavov 3 694,03
Nájomné za prenájom nehnuteľností alebo inej veci okrem dopravných prostriedkov a špeciálnych strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia  
Výdavky na služby 4 694,37
Výdavky na bežné transfery v rozsahu vreckového podľa osobitného predpisu, odstupného, odchodného, náhrady príjmu pri dočasnej PN 767,51
Odpisy hmotného a nehmotného majetku  
Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2018 185 055,00
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na mesiac 1 186,25
Výška EON na 1 prijímateľa sociálnej služby na deň 39,00