Menu

Seniori sa zapájajú do komunitného plánu Mesta Prešov

V tomto „Covidovom“ čase, kedy nebolo bezpečné pre seniorov na vozíčku zúčastniť sa verejného zasadania, sa seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána rozhodli, že stretnutia na Mestskom úrade sa v ich mene zúčastní Mgr. Mária Rindošová. Na pracovnom stretnutí sa prehodnotil Akčný plán za obdobie 2018-2020 a prerokoval Návrh akčného plánu na roky 2021-2023 v rámci Komunitného plánu rozvoja sociálnych služieb mesta Prešov na roky 2021-2023, v ktorom boli zahrnuté aj návrhy od seniorov za Dom sv. Kozmu a Damiána. Stretnutie sa uskutočnilo dňa 29.09.2020 o 10:00 hod v zasadačke Mestského úradu v Prešove. 

Seniorov s podrobnými informáciami zo stretnutia oboznámila Mgr. Mária Rindošová.  Návrhy a závery sa prediskutovali na komunitnom stretnutí seniorov v spoločenskej miestnosti v Dome sv. Kozmu a Damiána na Rumanovej 6 v Prešove dňa 30.9.2020. Diskutujúcich napr. zaujali informácie ohľadne debarierizácie Prešova. Bolo spomenuté to, čo sa už uskutočnilo, ale aj to, že samotní občania majú možnosť hlásiť, kde ešte vnímajú bariéry v našom meste a mestské zastupiteľstvo sa týmto bude zaoberať. Určite budeme o týchto skutočnostiach informovať aj našich mladých dobrovoľníkov pri videohovoroch. Sme presvedčení, že aj naša iniciatíva v komunikácii so samosprávami prispeje k lepšej životnej úrovni nás seniorov a k tvorbe prostredia pripomínajúceho domov. 

                                                        Seniori z Domu sv. Kozmu a Damiána

Táto aktivita sa uskutočnila vďaka  projektu „Energia mladých a skúsenosti šedín“ v spolupráci viacerých subjektov, a to:                                                  Active Citizens Fund – Slovakia, o.z. LÁSKAVÉ RUKY, seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána a študentov z rôznych stredných a vysokých škôl.