Menu

Otvorenie nových možností…

Počas mesiacov júl až november 2017 sa nám, v Dome sv. Kozmu a Damiána v Prešove na Rumanovej 6, podarila realizácia projektu s názvom: Integrácia ľudí so špeciálnymi potrebami do spoločnosti – symfónia aktivity a relaxu

Prioritný cieľ projektu: Zvyšovanie kvality života seniorov z Domu sv. Kozmu a Damiána s poruchami mobility cez  zakúpenie 9  miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík

Stručné vyhodnotenie podujatia, projektu:

Zakúpenie 9  miestneho špeciálne upraveného motorového vozidla s hydraulickou zdvíhacou plošinou a kotviacim systémom pre invalidný vozík bolo realizované cestou verejného obstarávania. Dňa 3.11.2017 sme prevzali vozidlo od dodávateľa a naši seniori ho s náležitou radosťou prebrali. Hneď na prvej skúšobnej jazde začali podávať návrhy, kam všade sa chcú vybrať na výlet či kultúrnu akciu. Nápadov bolo veľa a my spoločne s nimi, za pomoci rodinných príslušníkov a dobrovoľníkov, im chceme tieto sny začať plniť. Získané prostriedky sa stali oporným bodom pre realizáciu dlhoročných vízií, ktoré vychádzajú z individuálnych potrieb ľudí s poruchami mobility a umožnia plnohodnotne sa zapojiť ľuďom so znevýhodnením do spoločnosti. Už roky sa snažíme umožňovať im účasť na spoločensko-kultúrnych podujatiach a rekreačno-rehabilitačných podujatiach špecificky podľa individuálnych prianí a potrieb a veríme, že za pomoci nového auta budú tieto výjazdy ešte častejšie. Plánujeme realizovať viaceré výjazdy do spoločnosti v rámci sociálnej inklúzie zúčastňovať sa na spoločných podujatiach v zameraní na pomoc pri podpore vitality a sabestačnosti seniorov – cez spoločné výlety do parku, do mesta, návštevy pútnických miest v okolí, návštevy kultúrnych podujatí za pomoci mladých dobrovoľníkov (koncerty, galérie, divadlo, náboženské podujatia, športové podujatia) podľa individuálneho výberu jednotlivých prijímateľov; Výjazdy  na zvieraciu farmu v rámci animoterapie a reminiscenčnej terapie. Výjazdy do kaderníka, na pedikúru, na masáž; Plánujeme Nadviazanie spolupráce a družby so školami – vzájomné návštevy (doposiaľ študenti a deti zo ZŠ chodili s vystúpeniami k nám do zariadenia, ale máme opakované pozvania do škôl napr. na besedu v rámci októbra mesiaca úcty k starším, či beseda o tradíciách… a iné).

Čo nám tento projekt prinesie?

Výrazné zvýšenie kvality života seniorov s poruchami mobility. Od realizácie projektu očakávame, že sa stane oporným bodom – míľnikom, ktorý otvorí ľuďom so špeciálnymi potrebami nové obzory, pretože aj ľudia so špeciálnymi potrebami majú právo na plnohodnotný sociálny, kultúrny a duchovný život. Ďalej očakávame rozvíjanie a posilňovanie medzigeneračnej solidarity, cez budovanie solídnej siete dobrovoľníkov-študentov. A tiež rozvoj rekreačno-rehabilitačnej činnosti, ktorá je zameraná na podporu zdravého psychického a sociálneho rozvoja osobnosti, obnovu, rehabilitáciu a rekonvalescenciu fyzických síl, výkonnosti a podporu duchovných síl prijímateľov sociálnych služieb.

O ďalších aktivitách a zrealizovaných podujatiach v rámci projektu budeme pravidelne informovať na www.domkad.eu

Donátori projektu:

  • Dotácia na podporu rozvoja sociálnych služieb cez MPSVaR SR
  • Nadácia EPH
  • Dotácia z rozpočtu na podporované oblasti cez MESTO PREŠOV
  • Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
  • Kongregácia sestier služobníc NPM a dary od právnických a fyzických osôb