Menu

Služby ZOS

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)


448

ZÁKON
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

Prvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

§ 36

Zariadenie opatrovateľskej služby:

  1. V zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.
  2. V zariadení opatrovateľskej služby sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
2. sociálne poradenstvo,
3. sociálna rehabilitácia,
4. ošetrovateľská starostlivosť,
5. ubytovanie,
6. stravovanie,
7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

b) utvárajú podmienky na úschovu cenných vecí.

Poskytovanie starostlivosti v ZOS

Poskytuje sa sociálna služba:

a)     Plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú starostlivosť

b)     Fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek