Menu

Služby DSS

Domov sociálnej služieb (DSS)


448

ZÁKON
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

Prvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

§ 38
Domov sociálnych služieb

 1. V domove sociálnych služieb sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3, alebo fyzickej osobe, ktorá je nevidiaca alebo prakticky nevidiaca a jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3.
 2. V domove sociálnych služieb sa

a) poskytuje

   1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
   2. sociálne poradenstvo,
   3. sociálna rehabilitácia,
   4. ošetrovateľská starostlivosť,
   5. ubytovanie,
   6. stravovanie,
   7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,
   8. osobné vybavenie,
   9. vreckové a vecné dary podľa osobitného predpisu20) dieťaťu s nariadenou ústavnou starostlivosťou, ktorému sa poskytuje celoročná pobytová sociálna služba,

b) zabezpečuje

   1. pracovná terapia,
   2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

   1. vzdelávanie,
   2. úschovu cenných vecí.
   3. Ak sa v domove sociálnych služieb poskytuje sociálna služba deťom, poskytuje sa im výchova.
   4. Na vzdelávanie podľa odseku 2 písm. c) prvého bodu sa neutvárajú podmienky v domove sociálnych služieb, v ktorom sa poskytuje sociálna služba plnoletej fyzickej osobe.