Menu

Služby

Ambulantná forma starostlivosti

Informácie o službách

Od 01.01.2019 je kapacita: 
– v špecializovanom zariadení 13 miest
– v domove sociálnych služieb 1 miesto
– v zariadení opatrovateľskej služby 7 miest
 
Vecný rozsah poskytovanej sociálnej služby:

 1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 2. sociálne poradenstvo,
 3. sociálna rehabilitácia,
 4. ošetrovateľská starostlivosť, pedikúra, manikúra, úprava vlasov,
 5. ubytovanie,
 6. stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, vrátane možnosti diétneho stravovania podľa zdravotného stavu a potrieb prijímateľa). Pre zabezpečenie dostatku vitamínov a vápnika – dbáme na  správny prísun  ovocia, zeleniny a mliečnych výrobkov, s veľkým dôrazom kontrolujeme dodržiavanie pitného režimu našich klientov počas celého roka ale s osobitnou pozornosťou v lete počas horúčav.
 7. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva a utvára podmienky na úschovu cenných vecí,
 8. lekárska služba,
 9. duchovná služba – možnosť zúčastniť sa na svätej liturgii alebo svätej omši. Rôzne spoločné podujatia, aktivity s upriamením  na duchovný rozmer človeka.

Režim dňa je prispôsobený individuálnym potrebám klienta, má však pravidelné oporné body. Berieme do úvahy, aký je dôležitý kontakt s rodinou a blízkymi a preto sú vítané návštevy príbuzných a známych v priebehu celého týždňa medzi 9.00 – 16.30 hod. V prípade vážneho zdravotného stavu či iných závažných okolností na požiadanie dovolíme návštevu aj mimo týchto hodín.

Na zmysluplné využitie alebo trávenie voľného času a za účelom čo najväčšej inklúzie do normálneho života rozvíjame rôzne aktivity: spoločenské hry na posilnenie a zachovanie jemnej motoriky prstov  a rúk, na posilnenie kognitívnych funkcií, pamäte, ručné práce, maľovanie, kreslenie, nalepovanie obrázkov, šach, predčítavanie z vybraných kníh, sledovanie televíznych programov, premietanie DVD, muzikoterapiu, arteterapiu, animoterapiu, individuálne rozhovory s klientmi, skupinové tematické stretnutia.

Pri všetkých týchto činnostiach nekladieme dôraz na dôslednosť umeleckého prejavu ale skôr na prostriedok sebavyjadrenia. Tieto činnosti prebiehajú v spoločenskej miestnosti pod vedením animátora voľného času, počas dňa tu prichádzajú klienti podľa druhu svojich záujmov. Pre klientov pripútaných k lôžku sa volí individuálny program pri lôžku v závislosti od ich schopnosti vnímať inú osobu a hovorené slovo či dotyk. Ďalšou skupinou aktivít vrámci sociálnej rehabilitácie je aktívna spolupráca s dobrovoľníkmi. Otvorení sme aj na spoločenské a kultúrne aktivity ako sú vystúpenia speváckeho zboru pre seniorov, kultúrne programy detí z MŠ, ZŠ, študentov gymnázia a vysokých škôl, členov gréckokatolíckeho mládežníckeho pastoračného centra a iných spoločenstiev. Seniorov vždy poteší spoločné slávenie narodením a menín každého klienta v kruhu nášho spoločenstva a jeho rodiny. Každý  rok oslavujeme príchod Mikuláša s veľmi pozitívnym ohlasom našich klientov, s neskrývanými prejavmi radosti, spoločne chystáme vianočnú výzdobu a tešíme sa zo zdobenia vianočného stromčeka a slávenia vianočných sviatkov. Na naplnenie spirituálnych  potrieb slúži kaplnka, je veľkým zdrojom posily. Katechézy  sú pre všetky vierovyznania a v prístupe v tomto smere nerobíme žiadne rozdiely. Keďže tu pracujú rehoľné sestry je i pevný modlitbový program, ktorý pomáhajú viesť i bohoslovci z Gréckokatolíckeho kňazského seminára blahoslaveného P. P. Gojdiča. Začína sa rannými modlitbami a podávaním Eucharistie, opäť podľa prejaveného záujmu zo strany klienta. Pokračuje poobede modlitbou  svätého ruženca, ktorého sa možno zúčastniť rovnako podľa záujmu.

Pre pobyt na čerstvom vzduchu je  pre nás veľkým prínosom existencia dvoch veľkých logií, z ktorých klienti môžu vo voľnom čase sledovať okolie a nemusia mať pocit izolovanosti, ale naopak nadobúdajú dojem, že sú ešte súčasťou denného života. K dobrej pohode prispieva aj tichá lokalita s obmedzenou premávkou áut, nižším výskytom exhalátov v ovzduší a zeleňou. Za tým účelom je v štádiu ukončovania budovanie záhrady už s funkčnou fontánkou, okrasného parku s altánkom, ktorý bude osadený lavičkami, vysadený zeleňou, okrasnými kríkmi a kvetmi v záhrade.

Lekárska starostlivosť je zabezpečená stálou prítomnosťou všeobecného lekára podľa potreby. Pravidelne k nám dochádza psychiater, neurológ a podľa potreby iní odborníci. Ak vznikne naliehavá situácia prevážame klientov na ošetrenie k odbornému lekárovi. V urgentných prípadoch zabezpečujeme privolanie rýchlej zdravotníckej služby.

Platby za umiestnenie – podľa platného cenníka

Etický kódex pracovníkov

 1. Cieľom je spokojnosť klienta a jeho príbuzných.
 2. Rovnaký prístup ku všetkým klientom.
 3. Nerobíme rozdiel v prístupe podľa vierovyznania.
 4. Klient je centrom záujmu našich pracovníkov.
 5. Úcta k životu, ako aj dôstojnosť k osobnosti človeka – je našou prvoradou prioritou.
 6. Rešpektovanie práva na súkromie klienta.
 7. Zaviazanie zriaďovateľa a pracovníkov neustále rozvíjať kvalitu poskytovaných služieb so zreteľom na zvyšovanie kvality života klientov v našom zariadení.