Menu

Služby ŠZ

ŠPECIALIZOVANÉ ZARIADENIE (ŠZ)
448

ZÁKON
z 30. októbra 2008
o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

PIATA HLAVA
SOCIÁLNE SLUŽBY NA RIEŠENIE NEPRIAZNIVEJ
SOCIÁLNEJ SITUÁCIE Z DÔVODU ŤAŽKÉHO
ZDRAVOTNÉHO POSTIHNUTIA, NEPRIAZNIVÉHO
ZDRAVOTNÉHO STAVU ALEBO Z DÔVODU
DOVŔŠENIA DÔCHODKOVÉHO VEKU

Prvý diel
Zariadenia pre fyzické osoby odkázané na
pomoc inej fyzickej osoby a pre fyzické
osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek

Špecializované zariadenie podľa zákona 448/2008 z.z.  § 39

  • V špecializovanom zariadení sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je

odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, jej stupeň odkázanosti je najmenej V podľa prílohy č. 3 a má zdravotné postihnutie, ktorým je najmä Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba, skleróza multiplex, demencia rôzneho typu etiológie, hluchoslepota.

(2) V špecializovanom zariadení sa

a) poskytuje

1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,

2. sociálne poradenstvo,

3. sociálna rehabilitácia,

4. ubytovanie,

5. stravovanie,

6. upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva,

7. osobné vybavenie,

b) zabezpečuje

1. rozvoj pracovných zručností,

2. záujmová činnosť,

c) utvárajú podmienky na

2. úschovu cenných vecí.

(5) V špecializovanom zariadení sa zabezpečuje aj ošetrovateľská starostlivosť, ak neposkytuje špecializované zariadenie ošetrovateľskú starostlivosť podľa § 22.

(6) V špecializovanom zariadení možno poskytovať sociálnu službu najviac pre 40 prijímateľov sociálnej služby v jednej budove zariadenia.