Menu

Postup pri prijímaní klientov do ZOS

 1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v mieste trvalého bydliska (obec, mesto)
 2. Kompletizácia žiadosti
 3. Sociálne šetrenie
 4. Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  na sociálnom odbore v mieste trvalého bydliska (obec, mesto)

Vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na socálnu službu je potrebné predložiť na predpísanom tlačive, ktoré je možné vyzdvihnúť na mestskom alebo obecnom úrade podľa miesta trvalého bydliska.

Pri prijatí do ZOS je nevyhnutné priniesť:

 • osobné ošatenie (označené priezviskom)
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytnuté služby
 • lieky
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)
 • posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku