Prijatie do ŠZ a DSS

Postup pri prijímaní klientov do ŠZ a DSS

 1. podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na sociálnom odbore Prešovského samosprávneho kraja
 2. kompletizácia žiadosti
 3. sociálne šetrenie
 4. podanie žiadosti o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby na sociálnom odbore Prešovského samosprávneho kraja

Vyplnenú žiadosť o umiestnenie do ŠZ a DSS je potrebné predložiť na predpísanom tlačive, ktoré je možné vyzdvihnúť na samosprávnom kraji podľa miesta trvalého bydliska.

Pri prijatí do ŠZ a DSS je nevyhnutné priniesť:

 • osobné ošatenie (označené priezviskom)
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytnuté služby
 • lieky
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)
 • posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku