Menu

Postup pri prijímaní klientov do ŠZ a DSS

 1. Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu na sociálnom odbore Prešovského samosprávneho kraja
 2. Kompletizácia žiadosti
 3. Sociálne šetrenie
 4. Podanie žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  na sociálnom odbore Prešovského samosprávneho kraja

Pri prijatí do ŠZ a DSS je nevyhnutné priniesť:

 • osobné ošatenie (označené priezviskom)
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytnuté služby
 • lieky
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)
 • posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku