Menu

Prijatie do Špecializovaného zariadenia (ŠZ) a Domova sociálnych služieb (DSS)

Postup pri prijímaní klientov do ŠZ a DSS

 1. Podanie Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu  na PSK, súčasťou žiadosti je aj lekársky nález. tlačivo na stiahnutie

Vyplnenú žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu je potrebné predložiť na predpísanom tlačive, ktoré je možné vyzdvihnúť na PSK, resp. internet. tlačivo na stiahnutie

 1. Nasleduje sociálne šetrenie a vydanie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu.
 2. Podanie Žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  na sociálnom odbore VUC. tlačivo na stiahnutie
 3. Vydanie Rozhodnutia, vzdanie sa opravného prostriedku, právoplatnosť Rozhodnutia. 
 4. Podanie Žiadosti o poskytovanie sociálnej služby v ŠZ Domu sv. Kozmu a Damiána, Rumanova 6, 080 01 Prešov. tlačivo na stiahnutie

Pri prijatí do ŠZ je nevyhnutné priniesť:

 • osobné ošatenie (označené priezviskom)
 • hotovosť na zaplatenie prvej úhrady za poskytnuté služby
 • lieky
 • občiansky preukaz
 • zdravotný záznam
 • preukaz poistenca
 • preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 • rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony)
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený)
 • posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku
 • Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu musí byť podpísané u notára, buď samotným seniorom, alebo jeho opatrovníkom, či príbuzným.

Postup pri prijímaní klientov do ŠZ – Dom sv. Kozmu a Damiána

Pre prijatie rodina musí mať už vybavené a právoplatné tieto dokumenty, č.1,2

 1. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu v mieste trvalého bydliska (PSK) Posudkom je určený stupeň odkázanosti (my berieme so stupňom VI., prípadne V. , ale len výnimočne)
 2. Rozhodnutie o odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby  (to rozhodnutie musí byť správoplatnené pečiatkou v pravom hornom rohu, dátumom právoplatnosti a podpisom zo sociálného odboru PSK, ktorý daný dokument vydal)

Tlačivá – originál, ktoré vybavujú a odovzdajú pri príjme klienta do Domu sv Kozmu a Damiána, keď záujemca o voľné miesto spĺňa naše podmienky pre prijatie. 

 1. Príbuzní, čo najskôr si podajú Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby  na sociálnom odbore v mieste trvalého bydliska (obec, mesto, VUC).                             
 2. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu musí byť podpísané u notára, buď samotným seniorom, alebo jeho opatrovník, či príbuzný. tlačivo na stiahnutie
 1. Príbuzní vyplnia Žiadosť o poskytovanie sociálnej služby v Dome sv. Kozmu a Damiána  a podajú v zariadení Dom sv. Kozmu a Damiána.  
 1. Posledné rozhodnutie sociálnej poisťovne o výške dôchodku.
 1. Občiansky preukaz – len sa prefotí a vráti sa rodine, ak je rodina v zahraničí, alebo v inom meste ostáva u nás v trezore.
 1. Potvrdenie o bezinfekčnosti od praktického lekára – musia sa urobiť výtery z hrdla, nosa, z recta (z konečníka) na bacilonosičstvo, RTG pľúc a srdca pre vylúčenie zápalu pľúc, TBC – ak sú vyšetrenia v poriadku, lekár zapíše do dokumentácie, že pacient nie je infekčný a môže byť prijatý do pobytového sociálneho zariadenia.
 1. Interné vyšetrenie, alebo správy z tohoročných hospitalizácii, ak má pacient aspoň tohoročné, to stačí.
 1. U psychiatrických pacientov, u ktorých bolo v minulosti zaznamenané agresívne, zmätené správanie, potvrdenie psychiatra, že sú stabilizovaní a môžu nastúpiť do kolektívu, a byť prijatí do pobytového sociálneho zariadenia.
 1. Priniesť Zdravotný záznam – dokumentáciu od predchádzajúceho praktického lekára, so záznamom v dokumentácii, že bol elektronicky vyradený z jeho evidencie ku dňu:……      + pečiatka a podpis lekára
 1. Preukaz poistenca ZP
 1. Preukaz ZŤP (ak je vlastníkom)
 1. Kópiu Rozhodnutie súdu o určení opatrovníka, alebo rozhodnutie Mesta o opatrovníkovi (ak je občan pozbavený spôsobilosti pre právne úkony, alebo sám nedokáže si tieto záležitosti vybaviť. )
 1. Ak si budúci klient sám nedokáže tieto záležitosti vybaviť a nemá opatrovníka, potrebuje ešte Potvrdenie obvodného lekára, aby žiadosti aj zmluvu mohol za neho podpísať príbuzný (je to dôležité mať)!!!!    tlačivo na stiahnutie
 2. Rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu (ak je klientovi určený).
 1.