Menu

O nás

Dom sv. Kozmu a Damiána zriadila Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie so sídlom na ulici Rumanova 6 v Prešove pričom hlavným motívom bol akútny nedostatok zariadení, kde by pôsobili aj rehoľné sestry, ktoré by sa s láskou a podľa kritérií kresťanskej etiky starali o ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. Títo sú po prekonaní ťažkého ochorenia, po zvládnutí akútneho stavu z nemocnice prepustení do domáceho prostredia, ktoré im však nedokáže poskytnúť ďalšiu odbornú pomoc. Keďže dopyt po službách tohto druhu stúpal rozhodla sa Kongregácia sestier služobníc Nepoškvrnenej Panny Márie pristúpiť k realizácii otvorenia domu, v ktorom by sa poskytovali sociálne služby tohto druhu. Vzhľadom k tomu, že jednou z chariziem kongregácie je služba starším, chorým a opusteným ľuďom podľa vzoru našej zakladateľky blahoslavenej sestry Jozafaty Hordaševskej, ktorá podobne slúžila chorým, opusteným ľuďom v duchu evanjelia „Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov mne ste urobili….“ Mt 25,40.

My sestry, jej nasledovníčky sme sa rozhodli pokračovať v jej šľapajach. Ide o pobytové služby, kde kvalifikovaný personál poskytuje komplexnú celodennú ošetrovateľsko-opatrovateľkú, sociálnu a duchovnú starostlivosť s dôrazom na humanizáciu týchto činnosti, nepretržite 24 hodín, 7 dní v týždni počas celého roka. Sú to prevažne ľudia imobilní, respektíve málo mobilní, pripútaní na lôžko alebo k invalidnému vozíku. Okrem klasických služieb zabezpečujeme aj prípravu a doprevádzanie ťažko chorých a zomierajúcich cez prah večnosti pričom sa zameriavame na splnenie potrieb zomierajúceho a poskytnutie útechy a podpory príbuzným, ktorým umožňujeme stráviť posledné chvíle so svojím najbližším. Klienti to prijímajú veľmi pozitívne a neraz práve tento fakt je hlavným dôvodom prečo naše služby vyhľadali. Väčšinu klientov predstavujú ľudia vyššieho veku pre ktorých je stále nedostatok tzv. sociálnych lôžok v špecifickom type služieb.

Naše zariadenie je rodinného typu s malou kapacitou. Jeho cieľom je vytvorenie dôstojných podmienok pre poskytovanie kvalitnej profesionálnej starostlivosti o zverených klientov, s členitou formou poskytovania. Tiež usilujeme o vytvorenie pevného zázemia, kde dominuje istota, že sa zaručí úplný komfort poskytovaných služieb človeku v tejto zraniteľnej etape jeho života. Snažíme sa vytvoriť maximálnu možnú pohodu až do posledných chvíľ pričom rešpektujeme osobné priania každého jednotlivca. Tým sa podporujú aj vzťahy s rodinou a širšou komunitou. Slúžiť pre nás znamená predovšetkým vnímať potrebu človeka, mať v sebe ochotu pomáhať, ale aj vedomosť ako to urobiť. Snažíme sa priniesť nový rozmer služby pre túto skupinu ľudí s vytvorením miesta, kde sa človek cíti bezpečne, lebo je prijímaný taký aký je, aj so svojim handicapom.

Našimi klientmi sú prevažne obyvatelia mesta Prešov, ktorí svoj život prežili v tomto meste, takže aj lokalita nášho zariadenia je pre nich známa. Nachádzame sa v širšom centre mesta, neďaleko fakultnej nemocnice s poliklinikou a všetkých dôležitých miestnych inštitúcií.

 Klienti sú prijímaní z domu, z nemocnice, z geriatrie, z oddelenia dlhodobo chorých, z neurológie, príp. z iných oddelení po prekonaní akútnej fázy ochorenia. Keďže sú zväčša imobilní a s ťažkým zdravotným postihom zároveň sú nevhodní pre umiestnenie do existujúcich sociálnych zariadení, pretože súčasná sociálna sieť s takými klientmi veľmi nepočíta.

V Dome sv. Kozmu a Damiána neposkytujeme starostlivosť klientom, ktorých zdravotný stav vyžaduje nepretržitú starostlivosť v zdravotníckom zariadení.